TELEFOANE UTILE
Primar: 0722.676.161
Viceprimar: 0722.220.518
Secretar: 0720.529.580
Tel/Fax: 0244.485.012
0244.485.500
Email:
primaria_sirna@yahoo.com
AUDIENTE
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Vineri: 1000-1300
Program
Luni-Joi:  800-1600
Vineri: 800-1300
Hotarari Consiliu Local
+ANUL 2018

text aici

+ANUL 2016
+ANUL 2013

1. Hotararea nr. 1 din 09-01-2013 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013)

2. Hotararea nr. 2 din 09-01-2013 (Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2012)

3. Hotararea nr. 3 din 22-01-2013 (Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sirna si al reprezentantului primarului comunei Sirna in Consiliul de administratie ale Scolii gimaziale, sat Tariceni)

4. Hotararea nr. 4 din 22-01-2013 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru vanzarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei Sirna)

5. Hotararea nr. 5 din 22-01-2013 (Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru anul 2012)

6. Hotararea nr. 6 din 22-01-2013 (Hotarare prinvind acordarea scutirii de majorari de intarziere calculate pentru neplata impozitului la mijlocul de transport datorate de dl. Ivascu Constantin, domiciliat in satul Habud, nr. 120)

7. Hotararea nr. 7 din 12-03-2013 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul Primariei comunei Sirna)

8. Hotararea nr. 8 din 12-03-2013 (Hotarare privind aprobarea unor masuri de implementare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare)

9. Hotararea nr. 9 din 12-03-2013 (Hotarare privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2013-2014, la nivelul comunei Sirna, judetul Prahova)

10. Hotararea nr. 10 din 12-03-2013 (Hotarare privind insusirea in domeniul privat al comunei Sirna a unui imobil situat in intravilanul satului Tariceni)

11. Hotararea nr. 11 din 27-03-2013 (Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013)

12. Hotararea nr. 12 din 29-04-2013 (Hotarare privind atribuirea prin inchiriere a unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in satul Tariceni, in favoarea Oficiului Judetean de Posta Prahova)

13. Hotararea nr. 13 din 29-04-2013 si Anexa (Hotarare privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 1.00ha de la Academia Romana , in vederea realizarii a unor investitii cultural-sociale)

14. Hotararea nr. 14 din 29-04-2013 si Anexele   (Hotarare privind aprobarea aprobarea Programului anual de investitii al comunei Sirna si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2013)

15. Hotararea nr. 15 din 29-04-2013 (Hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare ce vor fi acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Sirna, in anul 2013)

16. Hotararea nr. 16 din 28-05-2013 (Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul I al anului 2013 intocmit pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, ale bugetului local al comunei Sirna)

17. Hotararea nr. 17 din 28-05-2013 (Hotarare privind aprobarea majorarii tarifului serviciului de utilitate publica de salubrizare)

18. Hotararea nr. 18 din 28-05-2013 (Hotarare privind modificarea componentei Consiliului de conducere al Clubului Sportiv Sirna)

19. Hotararea nr. 19 din 21-06-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru " Introducere teren in intravilanpentru zona unitati industriale si depozite si cai de comunicatie si retele tehnico-edilitare (S = 402342mp) in vederea amplasarii unor centrale fotovoltaice si amenajare drum acces (S studiata = 512135mp))

20. Hotararea nr. 20 din 21-06-2013 (Hotarare privind imputernicirea primarului comunei Sirna sa semneze Statutul si actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova'')

21. Hotararea nr. 21 din 25-07-2013 (Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Barsasteanu Laurentiu)

22. Hotararea nr. 22 din 25-07-2013 si Procesul Verbal  (Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Costache Costel)

23. Hotararea nr. 23 din 25-07-2013 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-sanitare pentru executarea lucrarii de investitie '' Reabilitare drumuri in comuna Sirna, satele: Habud, Sirna, Varnita si Tariceni, Judetul Prahova '')

24. Hotararea nr. 24 din 25-07-2013 si Anexa 1 si 2  (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sirna)

25. Hotararea nr. 25 din 25-07-2013   (Hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Sirna, Judetul Prahova)

26. Hotararea nr. 26 din 25-07-2013   (Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant din comuna Sirna)

27. Hotararea nr. 27 din 25-07-2013 si Contul de executie al Bugetului Local (Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul II al anului 2013, intocmit pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, ale bugetului local al comunei Sirna)

28. Hotararea nr. 28 din 29-08-2013   (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013)

29. Hotararea nr. 29 din 29-08-2013 si ANEXELE 1 si 2  (Hotarare privind aprobarea modificarii Programului anual de investitii al comunei Sirna si a Programului anual al achizitiilor publice pentru  anul 2013)

30. Hotararea nr. 30 din 29-08-2013   (Hotarare privind asocierea comunei Sirna cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public)

31. Hotararea nr. 31 din 29-08-2013 si Anexa  (Hotarare privind scoaterea din administrarea Consiliului de administratie al Scolii cu clasele I - VIII Tariceni, si preluarea in administrarea Consiliului local al comunei Sirna, a terenului si constructiilor apartinand domeniului public al comunei Sirna in care si-a desfasurat activitatea Scoala Primara, sat Sirna)

32. Hotararea nr. 32 din 30-09-2013  (Hotarare privind aderarea comunei Sirna la Asociatia Comunelor din Romania)

33. Hotararea nr. 33 din 30-09-2013  (Hotarare privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern )

34. Hotararea nr. 34 din 17-10-2013  si ANEXA care cuprinde Regulamentul (Hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Sirna, judetul Prahova )

+ANUL 2012

1. Hotararea nr. 1 din 31-01-2012 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2012)

2. Hotararea nr. 2 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sirna)

3. Hotararea nr. 3 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare indicatori urbanistici si schimbare destinatie teren din zona centrala si alte zone cu functiuni complexe si zona unitatii industriale in zona mixta institutii si servicii, locuinte si dotari complementare (S=27017 mp)")

4. Hotararea nr. 4 din 31-01-2012 (Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 31/30.08.2011 privind aprobarea redeventei pentru contractele de cesiune inchiate pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale, si a redeventei/chiriei pentru alte spatii care apartin domeniului public sau privat al comunei Sirna)

5. Hotararea nr. 5 din 31-01-2012 (Hotarare privind dotarea in administrare cu titlul gratuit Administarie Nationala "Apele Romane", Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita, Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova a unui imobil situate in satul Habud apartinand domeniului public al comunei Sirna)

6. Hotararea nr. 6 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Prahova", a principalilor indicatori tehnico-economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

7. Hotararea nr. 7 din 04-02-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sirna pentru anul 2012)

8. Hotararea nr. 8 din 04-02-2012 (Hotarare privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2011 ale bugetului local al comunei Sirna)

9. Hotararea nr. 9 din 22-03-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

10. Hotararea nr. 10 din 22-03-2012 (Hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sirna)

11. Hotararea nr. 11 din 22-03-2012 (Hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2012)

12. Hotararea nr. 12 din 22-03-2012 (Hotarare privind aprobarea unor masuri de implementare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare)

13. Hotararea nr. 13 din 22-03-2012 (Hotarare privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren in suprafata de 530 mp apartinand domeniului privat al comunei Sirna)

14. Hotararea nr. 14 din 22-03-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Introducere teren in intravilan pentru zona unitati agricole si construire pastravarie, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire, bransamente si organizare de santier (suprafata = 5400mp)")

15. Hotararea nr. 15 din 22-03-2012 (Hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit de 300 mp in favoarea SC Transgaz SA)

17. Hotararea nr. 17 din 17-05-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

18. Hotararea nr. 18 din 17-05-2012 (Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul I al anului 2012, intocmit pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, ale bugetului local al comunei Sirna)

19. Hotararea nr. 19 din 17-05-2012 (Hotarare privind aprobarea Contractului de concesiune a Serviciului public de salubrizare al comunei Sirna)

20. Hotararea nr. 20 din 25-06-2012 (Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali)

21. Hotararea nr. 21 din 25-06-2012 (Hotarare privind validarea mandatelor conslierilor alesi la data de 10 iunie 2012 in Consiliul local al comunei Sirna, judetul Prahova)

22. Hotararea nr. 22 din 25-06-2012 (Hotarare privind construirea Consiliului local al comunei Sirna)

23. Hotararea nr. 23 din 25-06-2012 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

24. Hotararea nr. 24 din 25-06-2012 (Hotarare privind construirea comisiilor de specialiatate din cadrul Consiliului local al comunei Sirna)

25. Hotararea nr. 25 din 06-07-2012 (Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Sirna)

26. Hotararea nr. 26 din 06-07-2012 (Hotarare privind modificarea art. 5 din Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Prahova", a principalilor indicatori tehnico-economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

27. Hotararea nr. 27 din 06-07-2012 (Hotarare privind modificarea art. 4 din Hotararea Consiliului local nr. 20/18.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare "Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova")

28. Hotararea nr. 28 din 23-07-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

29. Hotararea nr. 29 din 23-07-2012 (Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul II al anului 2012, intocmit pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, ale bugetului local al comunei Sirna)

30. Hotararea nr. 30 din 23-07-2012 (Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din cadrul Primariei comunei Sirna)

31. Hotararea nr. 31 din 27-08-2012 (Hotarare privind aprobarea reorganizarii retelei scolare si atribuirea denumirii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Sirna, judetul Prahova)

32. Hotararea nr. 32 din 19-09-2012 (Hotarare privind asocierea comunei Sirna cu judetul Prahova in vederea realizarii uneor obiective de interes public)

33. Hotararea nr. 33 din 19-09-2012 (Hotarare privind aprobare a revizuirii Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si a Planului local de implementare aferent acesteia)

34. Hotararea nr. 34 din 26-09-2012 (Hotarare privind rectifcarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

35. Hotararea nr. 35 din 29-10-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

36. Hotararea nr. 36 din 29-10-2012 (Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul III al anului 2012, intocmit pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, ale bugetului local al comunei Sirna)

37. Hotararea nr. 37 din 29-10-2012 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliunlui local al comunei Sirna nr. 29/2011 privind aprobarea functionarii Scolii cu clasele I-VIII Tariceni ca institutie cu personalitate juridica)

39. Hotararea nr. 39 din 29-10-2012 (Hotarare privind aprobarea statiilor publice care vor fi folosite in transportul judetean de persoane pe raza comunei Sirna)

40. Hotararea nr. 40 din 29-10-2012 (Hotarare privind desemnarea sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sirna)

41. Hotararea nr. 41 din 08-11-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

42. Hotararea nr. 42 din 23-11-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

43. Hotararea nr. 43 din 12-12-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)

44. Hotararea nr. 44 din 19-12-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012)