TELEFOANE UTILE
Primar: 0722.676.161
Viceprimar: 0722.220.518
Secretar: 0720.529.580
Tel/Fax: 0244.485.012
0244.485.500
Email:
primaria_sirna@yahoo.com
AUDIENTE
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Vineri: 1000-1300
Program
Luni-Joi:  800-1600
Vineri: 800-1300
Informatii executare silita

Informatii executare silita (click pe text subliniat pentru a descarca documentul cu toate informatiile necesare)

 

PROCEDURA EXECUTARII SILITE 

 

 În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala , Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Executarea silită se face de catre organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. 

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu, in care se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii. 

 Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, prin instituirea popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti sau a procesului- verbal de sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile . 

 Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. 

In conformitate cu prevederile art.44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala, comunicarea actului administrativ fiscal (somatia si titlul executoriu) se face astfel: 

- prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

- prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru. 

In cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin modalitatile enumerate mai sus, aceasta se realizeaza prin publicitate pe pagina de internet a institutiei. 

Pentru contribuabilii care refuza sa primeasca corespondenta pentru ridicarea acesteia, actele administrative fiscale vor fi comunicate prin afisarea pe site-ul institutiei www.comunasirna.ro la sectiunea “Anunturi”. 

Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. 

In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Dupa expirarea acestui termen se va trece la urmatoarea etapa a executarii silite, respectiv se va proceda la instituirea de popriri asupra disponibilitatilor banesti ale debitorilor (de natura salariala, pensii, chirii etc) precum si poprirea conturilor bancare. 

 

CONTESTAŢIA LA EXECUTARE SILITĂ 

 Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura  fiscala , Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de către organele  de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii. 

 

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii.